Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Matričný úrad

Adresa úradu:

Matričný úrad Nižná Polianka
č. 47
086 36 Nižná Polianka 


Telefón: 054/4799 128 


E-mail:  anetbakova@gmail.com 


Matrikárka: Ing. Aneta Baková 


Matričný obvod: 

  • Obec Ondavka
  • Obec Vyšná Polianka
  • Obec Varadka
  • Obec Nižná Polianka
  • Obec Hutka
  • Obec Mikulášová
  • Obec Jedlinka

Zastupujúci Matričný úrad: Matričný úrad Zborov Úmrtná matrika - Vybavenie dokladov pri úmrtí K vybaveniu potrebujete: 

​​​​- tlačivo List o prehliadke mŕtveho vydané a potvrdené lekárom – zdravotníckym zariadením v 3 - 4 exemplároch;
- občiansky preukaz nebohého, ak ide o cudzinca cestovný pas, prípadne povolenie na pobyt v SR;

- v prípade osoby mladšej ako 15 rokov jej rodný list a OP zákonného zástupcu;

- v prípade osoby bez dokladu totožnosti – potvrdenie o pobyte z príslušného Mestského/Obecného úradu a jej rodný list.


Poplatok:

bez poplatku

Lehota na vybavenie:
na počkanie

Upozornenie:
Po zápise úmrtia do matriky sa pozostalým vydá úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb, ktorá sa odovzdáva na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) podľa posledného trvalého pobytu nebohého.

Zákonná úprava:
§ 15 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
                                        Uzavretie manželstva
Žiadosť o uzavretie manželstva sa vypisuje čitateľne, paličkovým písmom a podáva sa na príslušnom matričnom úrade.

V  prípade uzavretia manželstva na matričnom úrade podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov, v prípade cirkevného sobáša podľa miesta uzavretia manželstva.

A) UZAVRETIE   MANŽELSTVA   MEDZI ŠTÁTNYMI   OBČANMI   SR


K  vybaveniu potrebujete:
-  platný občiansky preukaz (nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte);

-  rodný list;

- doklad preukazujúci zánik predošlého manželstva -  právoplatný rozsudok o  rozvode predchádzajúceho manželstva, alebo úmrtný list nebohého manžela, manželky;

- v  prípade trvalého pobytu štátneho občana SR v  cudzine je potrebné predložiť doklad totožnosti- cestovný pas  SR a potvrdenie o pobyte  vydané príslušným orgánom cudzieho štátu;

- neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov musí predložiť i  právoplatný rozsudok  súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Všetky doklady spolu so žiadosťou musia byť predložené na matričnom úrade najmenej 7 dní pred dátumom uzavretia manželstva !!!
                                


B) UZAVRETIE   MANŽELSTVA   S   CUDZINCOM


K  vybaveniu potrebujete:

Štátny občan SR:
-  platný občiansky preukaz (nahrádza doklad o štátnom občianstve a doklad o trvalom 
pobyte);

-  rodný list;

- doklad preukazujúci zánik predošlého manželstva -  právoplatný rozsudok o  rozvode predchádzajúceho manželstva, alebo úmrtný list nebohého manžela, manželky;

- v  prípade trvalého pobytu štátneho občana SR v  cudzine je potrebné predložiť doklad totožnosti- cestovný pas  SR a potvrdenie o pobyte  vydané príslušným orgánom cudzieho štátu;

- neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov musí predložiť i  právoplatný rozsudok  súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Cudzinec:
- platný doklad totožnosti;

- rodný list,

- doklad preukazujúci zánik predošlého manželstva -  právoplatný rozsudok o  rozvode predchádzajúceho manželstva, alebo úmrtný list nebohého manžela, manželky;

- doklad o  osobnom stave s  príslušnými legalizačnými doložkami, nie starší ako 6 mesiacov;
- doklad o  pobyte


Všetky doklady spolu so žiadosťou musia byť predložené na matričnom úrade najmenej 14 dní pred dátumom uzavretia manželstva !!!


!!! Upozornenie !!! 

     

Ak cudzinec neovláda slovenský jazyk  musia si  snúbenci zabezpečiť k  obradu na matričnom úrade súdneho tlmočníka. Doklady vydané v štátoch Európskej únieod 16.2.2019  sa predkladajú  s viacjazyčným štandardným formulárom v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského jazyka súdnym prekladateľom. Doklady vydané v štátoch mimo EÚ (s  výnimkou cestovného pasu) musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a preložené do slovenského jazyka súdnym prekladateľom.

C) UZAVRETIE MANŽELSTVA NA MATRIČNOM ÚRADE NIŽNÁ POLIANKA  NA ZÁKLADE POVOLENIA  INÉHO MATRIČNÉHO ÚRADU


K  vybaveniu potrebujete:

- doklady uvedené  v bode  A), B),
- žiadosť o uzavretie manželstva, potvrdenú príslušným matričným úradom podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov;
- povolenie príslušného matričného úradu podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

Všetky doklady spolu so žiadosťou musia byť predložené na matričnom úrade najmenej 7 dní pred dátumom uzavretia manželstva v prípade uzavretia manželstva medzi štátnymi občanmi SR, najmenej 14 dní v prípade uzavretia manželstva s cudzincom, alebo medzi cudzincami !!! 


 

Zákonná úprava:
§ 27 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v  znení neskorších predpisov

§ 6 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o  rodine v  znení neskorších predpisov

Dokumenty

Úradné hodiny

ÚRADNÉ HODINY - Štandardné 

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár