Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Školstvo

Základná škola

Zatiaľ presne nevieme, odkedy v obci pracovala cirkevná škola. 
V školskom roku 1935/36 sa tamojší žiaci a ich rodičia končene dočkali „rusínskej školy“. 

Po roku 1945 bola obnovená ruská základná škola (štátna) a počínajúc rokom 1946 – stredná (meštianska) škola a do roku 1988 – ukrajinská plneorganizovaná základná škola.

Základná škola s materskou školou Nižná Polianka, Nižná Polianka 50, 08636 Nižná Polianka
IČO: 37877071 


ponúka 1 voľné pracovné miesto, ktoré je vytvorené pre realizáciu Národného projektu Vdzelávaním pedagogických zamestnancov, k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít č. 2012_MRK_PO_POI_112, spolufinancovaného zo zdrojov EÚ, na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom, uzatvorenej medzi Základnou školu s materskou školou Nižná Polianka 50 a Metodicko - pedagogickým centrom na pozíciu : pedagogický asistent - asistent učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

1. Kvalifikačné predpoklady - požadovaný stupeň vzdelania:
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, VŠ vzdelanie I. stupňa - odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/ 2009 Z. z., ktorou sa ustanovuú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadované odborny vzdelania pri úplnom strednom vzdelaní:
- v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
- úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
- úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdiou asistentov učiteľa v metodicko- pedagogickom centre.

2. Požadované odobory vzdelania pri VŠ vzdealní prvého stupňa:
- v štúdijnom programe v štúdijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
- v štúdijnom programe v štúdijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učieteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
- v štúdijnom programe v štúdijnom odobore pedagogika,
- v štúdijnom programe špeciálna pedagogika, smer učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský,
- v štúdijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
- v neučiteľských štúdijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

3. Požadované doklady:
žiadosť o priajatie do zamestnania, 
profesijný životopis,
overené kópie dokladov o vzdelaní

4. Iné požiadavky:
ovládanie štátneho jazyka,
zdravotná spôsobilosť
bezúhonnosť.

5. Podmienky zamestnávania:
Pracovné miesta sú vytvorené na dobu určitú, do 31. 01. 2015 

6. Miesto pracoviska:
Základná škola s materskou školou Nižná Polianka, Nižná Polianka 50,  086 36 Nižná Polianka

7. Nástup do zamestnania: 01. 12. 2014 

8. Kontaktná osoba:
Mgr. Ľuboš Mikula, riaditeľ školy, tel. 054 476 72 81
Písomné žiadosti zasielajte do 24. 11. 2014  na adresu:
email: zsnpolianka@gmail.com
Záklaná škola s materskou školou Nižná Polianka, Nižná Polianka 50, 086 36 Nižná Polianka

9. Výberové konanie:
Termín: 26. 11. 2014 o 14. 00 
Miesto:
 Základná škola s materskou školou Nižná Polianka, Nižná Polianka 50, 086 36 Nižná Polianka

Materská škola

Úradné hodiny

ÚRADNÉ HODINY - Štandardné 

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár